Sződi Helytörténeti Alapítvány - Volentics Gyula kutatási erdeményei
 
Sződi Helytörténeti Füzetek sorozat
Publikációk (folyóiratok, eseti kiadványok)
Egyebek
Galéria
Kapcsolat
Hivatkozások
Egyéb

Az alapítvány célja
• Sződ, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak feltárása, bemutatása és gyarapítása.

• Ennek érdekében összefogja, és tevékenységében támogatja azokat az egyéneket, civil szervezeteket és intézményeket akik/amelyek Sződ és környéke történeti múltjának és jelenének megismerését, megőrzését és népszerűsítését szolgálják.

• Tevékenysége során támaszkodik a honismereti mozgalom hagyományaira, vállalja értékeinek megőrzését és részt vállal annak munkájában.

• Felvállalja a honismereti mozgalomban tevékeny lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolását, segítését és népszerűsítését.

• Törekszik az ifjúsági korosztály orientálására, a település történeti múltja jobb megismerése, lokálpatriotizmusának és magyarságtudatának erősítése érdekében, ezért helytörténeti vetélkedőket, tanulmányi-, tehetséggondozó versenyeket szervez a sződi Hunyadi János Általános Iskolában.

• Támogatja a helyi történeti események, évfordulók megünneplését, emlékművek, emlékhelyek feltárását, megőrzését, ápolását. Mindezek megvalósítása során konferenciákat, fórumokat, felolvasó üléseket, előadásokat, műsoros esteket rendez, vetélkedőket szervez, helytörténeti pályázatokat ír ki.

• Javaslatot tesz emléktáblák elhelyezésére, utcanevek megváltoztatására, a helyi emlékplakettek adományozására.

• Tagjaival képviselteti magát a helytörténeti konferenciákon, szimpóziumokon, táborokban. Segíti tagjainak a publikálási tevékenységét, kiadói tevékenységet is folytatva.

• Feladatának tekinti Sződ és az abból kivált települések helytörténeti értékei feltárási lehetőségeinek bővítését és az ismeretterjesztésen keresztül közkinccsé tételét; a múltbeli értékek megbecsülését és megőrzését.

• Legfontosabb célja a helytörténeti, honismereti kutatómunka támogatása, a helytörténeti kutatómunka szellemi és anyagi háttérének biztosítása.

• Sződi Helytörténeti Gyűjtemény és Levéltár, vagy Tájház létrehozásának anyagi támogatása.

• Helytörténeti-, szakrális-, kegy-, néprajzi tárgyak, a hétköznapi élet tárgyai és eszközei, népviseleti ruhák és motívumok, mezőgazdasági-, iskolai-, oktatási-, tanítási eszközök, ipartörténeti emlékek, archív fényképek, okiratok, kéziratok, régészeti-, építészeti leletek, relikviák gyűjtése, vásárlása, tárolása, megőrzése, karbantartása, konzerválása, restaurálása, felújítása, rendezése, és azok bemutatása.

• Helytörténeti könyvtár létrehozása. A Sződdel és az abból kivált településekkel foglalkozó könyvészeti és digitális szakirodalom gyűjtése, vásárlása.

• Helytörténeti kiadványok, ezen belül is elsősorban a Sződi Helytörténeti Füzetek könyvsorozat részeinek megjelentetése.

• Helytörténeti értesítők, képeslapok, könyvek, térképek, tájékoztató füzetek, monográfiák, folyóiratok, digitális CD/DVD archívumok, adatbázisok, szakrális és népénekeket tartalmazó CD-k, a település történetéről, eseményeiről szóló videók kiadásának gondozása.

• A helytörténeti kutatások publikált eredményeinek Internetes weblapon történő megjelenítése.

• Az összegyűjtött néprajzi-, képzőművészeti-, szakrális tárgyak Internetes weblapon történő megjelenítése (Virtuális Múzeum).

• Helytörténeti konferenciák, előadások, bemutatók szervezése.

• Helytörténeti pályázatok kiírása, elbírálása, a díjazott pályamunkák megjelentetése.

• Gyűjtőpályázatok indítása.

• Helytörténeti-kutatók tudományos kutatómunkájának ösztöndíjas támogatása.

• A sződi és környékbeli települések írott és elektronikus sajtójában a helytörténeti kutatások eredményeinek publikálásának elősegítése, támogatása.

• A „Sződiek Híradója” Önkormányzati Hírmagazinban való helytörténeti tárgyú ismeretterjesztő cikkek publikálásának támogatása.

• A sződi temetőben a helyi közélet kimagasló személyiségei még fellelhető síremlékeinek karbantartása, kezelése.

• Helyi népszokások gyűjtése, újraélesztése, felelevenítése, ápolása.

• Az összegyűjtött tárgyak, leletek állandó és időszakos kiállításon történő bemutatása.

• A település turisztikai, idegenforgalmi kiadványokon való népszerűsítése, a településre látogatóknak helyi idegenvezetés, helyismereti séta biztosítása.

• Kapcsolattartás a környékbeli településeken élő és kutató helytörténészekkel, kiállítóhelyekkel.

• A Sződdel kapcsolatban megjelent írások, cikkek, tanulmányok, riportok, diplomadolgozatok gyűjtése.

• A helyben alkotó, valamint a településről/településekről elszármazott képző-, és naív művészek alkotásainak gyűjtése.

• A „Sződi Népfőiskola” létrehozása, működtetése,

• Településmarketing fejlesztése.

Sződi Helytörténeti Alapítvány | Minden jog fenntartva!