Sződi Helytörténeti Alapítvány - Volentics Gyula kutatási erdeményei
 
Sződi Helytörténeti Füzetek sorozat
Publikációk (folyóiratok, eseti kiadványok)
Egyebek
Galéria
Kapcsolat
Hivatkozások
Egyéb

Sződ község helytörténeti monográfiája 1255–2005
Szerkesztette: Volentics Gyula, Szõd, 2005

Tartalomjegyzék
Ajánlás
Előszó
I. Általános bemutatás
1.Földrajzi elhelyezkedés
2. Éghajlat
3. Vízrajz
4. Sződ a térképeken (Sződ külterülete és belterülete)
II. A települések nevei
1. Sződ
2. Sződliget
3. Nevel(ek)
4. Csörög
5. Göd
6. Dűlőnevek, puszták (1825, 1865, 1897, 1924, 1931, 1939, 1979, 1993)
III. Régészeti leletek
1. Várdomb (28/1, 28/2 számú lelőhely)
2. Zsellér-legelő (Nevel, Nevely, Newel, Nevelek-dűlő, Nevelőfák dűlője) (28/3 számú lelőhely)
3. Rekettyés (28/5, 28/32, 28/33 számú lelőhely)
4. Temetői-dűlő (28/6 számú lelőhely)
5. Dózsa György út 142. (28/7 számú lelőhely)
6. Ördögordító (Ordító) (28/8, 28/9, 28/11, 28/12 számú lelőhely)
7. Táblai-dűlő (28/14, 28/15, 28/19 számú lelőhely)
8. Tece (28/16 számú lelőhely)
9. Mártírok útja (28/17 számú lelőhely)
10. Malom-árok (28/30, 28/21 számú lelőhely)
11. Sportpálya (28/31 számú lelőhely)
12. Tabán út (28/34 számú lelőhely)
13. Sződrákosi téglagyár (29/6 számú lelőhely)
14. Csörög(i szőlők) (31/98 számú lelőhely)
IV. A magyar honfoglalástól a török hódításig (X-XVI. század)
1. A magyarság betelepülése
2. A faluszervezet kialakulása
3. Tatárjárás
4. Balogh nemzetség, felsőlindvai és rimaszécsi Szécsi (Szécsy, Széchy) család mint Sződ birtokosai
V. A hódoltság kora (XVI-XVII. század)
1. A mohácsi csatától a török kiűzéséig (1526-1686)
2. A középkori falu társadalma és gazdálkodása a török összeírások tükrében
3. Állami és egyházi adóztatás
4. A parasztvármegye intézménye
5. A középkori falu házai
6. Sződ falu lakosai név szerint 1559-ből
7. Ruházkodás
8. Paraszti ételek
9. Török-kút
10. Tabán
11. Török-csatorna
VI. A kuruc kor (1687-1711)
1. A Rákóczi-féle szabadságharc
2. Sződiek a szabadságharcban
VII. Sződ a hosszú béke idején, azaz a kuruc kortól az 1848-as forradalomig (1712-1847)
1. sztregovai és kis-kelecsényi Madách család, valamint a Dobay család
2. A Neoacquistica Comissio, azaz Újszerzeményi Bizottság működése
3. A sződi templom építtetője, gyaraki báró Grassalkovich Antal és utódai
A sződi plébániaépület építtetője, Klobusiczky Terézia
4. Grassalkovich I. Antal birtokszerzései
5. A parasztság rétegeződése Sződön Grassalkovich földesúr időszakában
6. Úrbéri viszonyok
a./ Grassalkovich I. Antal szerződése (contractus) Sződ község és Göd puszta úrbéres népessége számára (1735. november 8.)
b./ Sződ község lakosainak vallomásai 1768-ból
c./ Sződ helység Urbáriuma és Tabellája (anno 1770)
d./ Az 1790-91-es községi számadáskönyv
7. Sződ népesedési adatai a XVIII. században
a./ Sződ népességének változása a XVIII. században
b./ Egyházi anyakönyvek és történeti statisztika
c./ Sződ népesedése a XVIII. század második felében a plébániai anyakönyvek alapján (1754-1805)
8. Nemes Mayerffy (Mayer) család
9. Kiscsörögi szőlősgazdák számadási könyve (1807-1891)
VIII. A forradalom és szabadságharc (1848-1849)
1. Nemzetőrség felállítása
2. Törvényszéki ítélet a sződiek ellen
3. A környék hadieseményei
4. Sződiek a szabadságharcban
5. A Muszka kereszt története
IX. Birtokosok és bérlők Sződ területén a kapitalizmus időszakában (1850-1945)
1. hodosi és kizdiai báró Sina György és Simon
2. Langrand-Dumonceau Belga Bank
3. nemeskéri Kiss család
4. nagytanyi és zalacsi Szalachy (Szalacsy, Szalatsy) család
5. birodalmi lovag Floch-Reyhersberg család
6. czétényi Czettler Jenő
7. miskei és csertői Gajáry Géza
8. kechkeméthi Bornemissza Géza festőművész
9. Tragor Ernő és dr. Holló Zoltán birtoka és kúriája
10. A Schäffer család és kastélyuk
11. Várkonyi (Wágner) Ádám
X. Az I. világháború (1914-1918)
1. Az I. világháborúban elesettek névsora
2. Hungária Istenasszonya (Hősök szobra)
I. világháborús emlékmű és annak alkotója, Sződy Szilárd szobrászművész
XI. Az „őszirózsás” forradalom és a tanácsköztársaság (1918-1919)
XII. A tanácsköztársaság és a II. világháború közötti időszak (1919-1939)
1. Az önkormányzat működése, községi közigazgatás
2. Felsőgöd és Alsógöd önállósulása
3. A sződi elöljáróság neves tagjai
Szirmák László
Piros György
dr. Erdélyi István
Zachár Mihály
Sztuska Mihály
4. A leventékről
5. A Vitézi Rend
6. Művelődési-ház
7. Könyvtár
8. Iskolaépület
9. Iskolán kívüli népművelés
10. Posta
11. A villanyvilágítás bevezetése
12. Vegyeskereskedések, kocsmák, mészárosok
13. A helyi iparosok, kereskedők címtára
14. Mezőgazdasági adatok és aratás a XX. század elején
15. Hitelszövetkezet
16. Központi Szeszfőzde
17. Sződi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (Hangya)
18. A Sződi Polgári Lövész Egyesület
XIII. A II. világháború (1939-1945)
1. A II. világháború helyi eseményei
2. Akik a II. világháború idején vesztették életüket
3. Hadirokkantak jegyzéke
4. Hadiözvegyek jegyzéke
5. Hadigondozottak jegyzéke
6. A II. világháború idején elhunytak síremlékének avatásán, felszentelésén
XIV. A lakosságcsere-egyezmény (1946-1948)
1. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság toborzási akciói
2. A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság
3. A toborzás
4. A lakosság érdekei
5. Önkéntes átköltözés
6. Mérleg
7. A kitelepültek névsora
XV. A II. világháború utáni évek
1. A közigazgatás újjászervezése, földreform, kollektivizálás és a tanácsrendszer bevezetése (1945-1950)
2. Sződliget önállósulása
3. Közkutak
4. Pékség
5. Beszolgáltatások
6. Ingázás, ingázók
7. Ifjúsági szervezetek
8. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
9. Futballcsapat
10. Bélyeggyűjtő-kör
11. Közegészségügy, halálozási okok
XVI. Sződi malmok, molnárok
XVII. Honnan jöttetek ti, „sződi szitások”?
1. A sződiek eredete
2. Sződi családnevek legkorábbi előfordulása
a./ Vezetéknevek a törökkorban (1559-ben)
b./ Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása alapján
c./ A vác(kis)hartyáni anyakönyvek alapján (1735-1740)
d./ A sződi plébániai kereszteltek könyve alapján (1740-1800)
XVIII. Hagyományőrzés
1. Népszokások
a./ Karácsonyi hagyományok, szokások
b./ Szenteste
c./ Karácsonyi hiedelmek
d./ Karácsonyi ünnepkör (december 25., 26.)
e./ Karácsonyvárás az 1930-as években
2. Sződiek búcsújárása, különös tekintettel a hétkápolnai búcsúra
3. Vőfélyversek - sződi lakodalmas, köszöntők, dalok, szlovák nyelvű népdalok
a./ Vőfélyversek - sződi lakodalmas
b./ Köszöntők
c./ Dalok
d./ Szlovák nyelvű népdalok
4. Népviselet
A sződi népviselet vázlatos leírása
A sződi népviselet átfogó leírása
5-6. Röpülj Páva Népdalkör, Sződi Férfi Kamarakórus
7. A Kiszelica (Kyselica) táncegyüttes első tíz éve (1983-tól 1993-ig)
8. Citerazenekar – Asszonykórus
9. A Sződi Szita táncegyüttes
XIX. Társadalom, életmód
1. Társadalmi struktúra
2. Család és rokonság
3. Sződi ragadványnevek
4. A családtagok helyzete a családban
5. Munkaszervezet
XX. Otthonaink és azok pusztulása
1. Parasztház, avagy miben laktak őseink?
2. Tűzesetek
XXI. A katolikus egyházközség
1. A templom
a./ A templom jellege
b./ A templom külső leírása
c./ Az apostol-szobrok
d./ A templom belső leírása
e./ A főoltár
f./ Madonna-szobor
g./ Angyal-szobor
h./ Szószék
i./ Jézus születése című festmény
j./ XX. századi szobrok a templomban
k./ Szentségtartó (tabernákulum)
l./ Keresztelőkút
m./ Húsvéti gyertyatartó
n./ Körmeneti vezérkereszt
r./ Gyóntatószék
s./ Falikarok
t./ Stációk
x./ Padok
y./ Harangok
v./ Az orgona
2. Palmettás kő
3. Szent Orbán pápa szobra
4. Plébánia (egyházközség)
5. Történetírás – egyházközségi levéltár
a./ Anyakönyvek
b./ Historia Domus
c./ A Canonica Visitatiok
d./ Testületi jegyzőkönyvek
e./ Az egyházközség közigazgatási iratai
f./ Gazdasági iratok
g./ Iskolai iratok
h./ Családi iratok
i./ Könyvtár
6. A plébánia épülete
7. Sződ kegyurai
8. A temető
a./ Kegyúri és nemes családok a temetőben
b./ Sződi plébánosok sírjai
c./ Egyéb sírok
d./ Fejfák és sírkeresztek
9. Az út menti keresztekről…
10. A templom névadója, Mária Magdolna
11. A sződi egyházközség filiája Csörög
a./ A csörögi kápolna
b./ Pro Memoria
c./ A templom (kápolna) rövid leírása
d./ A kápolna névadó szentjei
Szent Jeromos
Szent Kristóf
Boldog Vácz remete
e./ A régi csörögi kápolna
12. Sződ község plébánosai (1740-2005)
13. A plébánosok életrajzi adatai
14. Iskolaszéki tagok (1868-1949) és egyházközségi képviselő-testületi tagok (1949-2003) névsora
XXII. A katolikus egyházon kívüli felekezetek
1. Sződi református prédikátorok
2. A Sződi Baptista Gyülekezet
XXIII. Iskolatörténet (1766-2004)
1. A Sződi Római Katolikus Felekezeti Elemi Iskola története (1766-1948)
a./ Az iskola, kántorlakás épülete
b./ A tanítás rendje
c./ A felszerelések
d./ Létszámadatok
e./ Gazdálkodás, iskolaadó, bérek
f./ A Katolikus Elemi Népiskola tantárgyai 1926-ban
g./ Iskolaszéki tagok esküjének szövege 1907-ből
h./ A Sződi Római Katolikus Felekezeti Elemi Iskola tanítói (1882-1948)
j./ A tanítók életrajzi adatai
2. Az államosítás utáni sződi Általános Iskola története (1948-1989)
3. Az intézmény élete a rendszerváltozástól napjainkig (1989-2004)
4. A sződi Általános Iskola vezetői (1948-2004)
5. Életrajzi adatok
6. Óvoda (1892-2004)
A napközi otthonos óvoda vezetői (1895-2004)
XXIV. Sződi arcképcsarnok… avagy ki-kicsoda… híres szülötteink nyomában…
1. Seres János (patai)
2. Kovacsóczi Mihály
3. Félix Mihály
4. Markovics Sándor
5. Dinka József
6. Tomecskó Mihály
7. Mikus Sándor
8. Takács János
9. Mészáros József
10. Czinege István
11. dr. Volentics Anna
12. Garaba Imre
13. Zelinka Ildikó
XXV. Pecsét, címer
XXVI. Visszatekintés a XX. század második felére - utószó
XXVII. Községi elöljárók, tisztviselők és képviselők adattára
Mellékletek
Volentics Gyula: Mária Terézia és az uralkodói látogatások egy falu – Sződ – népi emlékezetében (dolgozat, előadás)
Volentics Gyula: Még egyszer a népszavazásról… (újságcikk)
Sződ történetének időrendi áttekintése
Idegen szavak és kifejezések magyarázata
Bibliográfia – felhasznált irodalmi források
Összefoglalás
Resume (angol-német-szlovák)
Jegyzetek

Sződi Helytörténeti Alapítvány | Minden jog fenntartva!
 
Az oldal használatával hozzájárul a sütik kezeléséhez!